In ấn

In tờ rơi trên vậy liệu giấy

ln tờ rời trên vật liệu giấy bằng da thuộc
Khi in trên các sản phẩm bằng da thuộc, người ta cũng dùng biện pháp gắn màu bằng màng. Trong số các chất 
làm màng gắn màu, người ỉa thường dùng : các este xenlulo, keo cazein, nhựa acrylic và nhựa từ CEO ‘U. Thành phẩn hổ in gồm có : pigment vô cơ hoặc hữu cơ, chất tạo màng, dung môi để hòa tan chất tạo màng, chãt nỏa dẻo, chất làm mểm…
được
sản xuất ỏ dạng thương phẩm) được hòa tan trong butylaxetat và rượu, sau đó trộn đều với các chất còn lại cho đồng nhất.
Quy trình xử lý sau khi in :
Ngay sau khi in, sản phẩm được hong khô ỏ nhiệt độ phòng. Màu thứ nhất khô hoàn toàn, mới được in màu thứ hai.
Cách pha chế :
Pigment được trộn đều với nước, sau đó với dung dịch cazein và anbumin hoặc senlac. Cuối cùng, đua nhũ tương acrylic vào hỗn hợp và trộn cho đồng nhất.
Quy trình in :
Trước khi in, mặt dà cần duợc đánh bằng một lớp nhũ tương axrylic mỏng. Để khô và in.
Khi khi in, sản phẩm cẩn được để khô ở nhiệt độ phòng Sau đó, sấy ỏ 70 – 80°c trong 15-20 phút, cho nhũ tương chuyển thành màng.