In ấn

Kỹ thuật in nhuộm axit: in kỷ yếu

Ngoài ra, Iiyúui ta còn sản xuất hai loại thuốc nhuộm axit nữa, có cùng tính chất cơ bản và phạm vi sử dụng như
thuốc nhuộm axit thông thường, nhưng trong phân tử co chứa nguyên tử kim loại, nên có độ bền màu cao hdn hẳn. Đó là :
– Thuốc nhuộm axit crom : Trong phân tử có chứa các nhóm định chức có thể tạo phức với crom trong khi in nhuộm. Thuốc nhuộm loại này được sử dụng để nhuộm các loại nỉ dạ, kim loại (chẳng hạn như nhóm).
– Thuốc nhuộm axit chứa kim loại : Trong phân tử có chứa nguyên tử kim loại, nên việc sử dụng trong in nhuộm trở nên đơn giản hơn Những thuốc nhuộm axit chứa kim loại loại 1:1 (một phân tử thuốc nhuộm chứa một nguyên tử kim loại) bắt màu vào vật liệu trong môi trường axit mạnh. Còn loại 1:2 bắt màu vào vật liệu trong môi trường trung tính hay axit yếu.
Chúng được dùng để nhuộm các loại vài len pha nylon, in kỷ yếu