In ấn

Kỹ thuật làm khung in card visit

Quy trình chung để làm khung của khuôn in card visit bao gồm những bước sau :
+ Xác định kích thước của khung khuôn in: Khung khuôn in thường có cấu tạo hình chữ nhật. Kích thước cùa khung dược xác định tùy theo kích thước của hình cẩn in. Thổng thường, người ta lấy kích thước bên trong của khung đế làm chuẩn và xác định như sau :
Chiểu dài của khuồn in : cấn có khoảng trống (không có hình in), tính từ biỗn của hình in đến sát mép khung lả 10
– 15cm. Khoảng trống này để chứa hổ in và để cho dao gạt dịch chuyển dễ dàng khi thao tác.
Chiểu ngang của khuỗn in : Bể ngang trong lòng khuôn in phải lớn hơn bể ngang của hình in, để tạo thành khoảng trống dọc theo hai bẽn thành của khung, giúp cho lưới in tiếp xúc dễ dàng với sản phẩm cẩn in. Thường khoảng trống này là 5 – 6cm (tính từ mép khung đến biên của hình in).
Nếu hình in quá gẩn với mép khung in, thì phần biên cùa hình in có thể bị nhòe (do dư hồ in) hoặc bị nhạt màu hơn những phẩn khác (do thiếu hổ in).
+ Chọn tiết diện của thành khung :
Chiểu rộng của thành khung có thể iấy bằng hoặc lớn hơn chiểu cao của chúng. Việc lựa chọn này còn phụ thuộc vào kích thuớc của khuốn in. Nếu chiều rộng của thành khung quá nhỏ so với kích thước khung, khi căng lưới, thành khung sẽ bị kéo cong vào. Nếu thành khung quá cao, sẽ ảnh huỏng đến thao tác gạt hổ ín; nhưng nếu thành khung quá thấp, khi in,hồ in sẽ bị bắn ra ngoài.