In ấn

Phân loại thuốc nhuộm sử dụng cho kỹ thuật in nhanh

Thuốc nhuộm in nhanh được phân loại theo hai cách chính sau :
-Phân loại theo cấu tạo hóa học : Dựa vào những điểm giống nhau trong cấu tạo hóa học của thuốc nhuộm.
Phương« pháp này thường được các nhà khoa học chuyên nghiên cứu và chế tạo thuốc nhuộm sử dụng.
Phân loại kỹ thuật : Dựa vào tính chất của thuốc nhuộm và cách sử dụng chủng. Đây là phương pháp quen thuộc của người sử dụng. Theo cách phân loại này, thuốc nhuộm được chia thành hai loại : hòa tan trong nước và không hòa tan trong nước.
Tính chất và phạm vi sử dụng
Trong phần này chúng ta chỉ xem xét các loại thuốc nhuộm theo cách phân loại kỹ thuật.
Thuổc nhuộm hòa tan trong nước
Nhỏm này có đặc điểm chung là hòa tan trong nước, nên ít gặp khó khăn trong khi chuẩn bị dung dịch nhuộm hoặc hồ in.